Zgoda rodziców na terapię logopedyczną

Aby dziecko mogło uczestniczyć w terapii logopedycznej w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnej zgody na udział dziecka w terapii. Formularz zgody rodziców, który proponujemy zawiera, oprócz podstawowych niezbędnych danych ucznia, pole na podstawowe informacje o logopedzie prowadzącym terapię. Rodzic może ten fragment formularza odciąć, zachować i skorzystać z kontaktu z logopedą, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pobieramy arkusz zgody rodziców. Drukujemy w potrzebnej nam liczbie egzemplarzy. Jedna kartka A4 zawiera dwa formularze.

Obszar po lewej stronie formularza wypełniają rodzice / opiekunowie dziecka. Należy tam wpisać podstawowe dane dotyczące dziecka. Te informacje wymagane są do prowadzenia dzienników zajęć, dokumentacji logopedycznej oraz kontaktu z rodzicami / opiekunami, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pole po prawej stronie wypełnia logopeda, podając swoje imię i nazwisko oraz kontakt do siebie (telefon lub e-mail). Rodzic odcina ten fragment z danymi kontaktowymi do logopedy i może go zachować, aby w razie potrzeby móc z nich skorzystać.

Główną część arkusza rodzic zwraca logopedzie po wypełnieniu. Pole z imieniem i nazwiskiem logopedy oraz kontaktem do niego – zachowuje dla siebie.

Mamy nadzieję, że ten druk będzie dla Was nie tylko kolejną obowiązkową formalnością, ale też dobrym narzędziem do rozpoczęcia owocnej współpracy z rodzicami. 🙂